Referat Årsmøte 14.02.2018

Protokoll / Referat fra årsmøtet i Kråkerøy historielag.
Onsdag 14. februar 2018 på «Smertu Skole».

Den 14. februar kunne leder Inger-Torill Solberg kunne ønske 46 medlemmer velkommen til årsmøte på gamle Smertu skole. Før årsmøtet ble satt, presenterte lederen kveldens foredragsholder Anne Sagberg, som holdt et engasjert foredrag og viste bilder fra sin bok Isegran — en perle i Fredrikstad.

Etter foredraget ble årsmøtet satt kl 2005.

Dagsorden var som følger:

1. Kommentarer til innkallingen.
– Det var ingen kommentarer til innkallingen.

2. Valg av dirigent.
– Til dirigent ble Finn G. Engebretsen valgt.

3. Valg av referent.
Knut Lileng ble valg til referent.

4. Valg av 2 til å underskrive protokoll/referat.
Lisbet Buskoven og Grete M. Helgesen ble valgt til å underskrive protokollen.

5. Årsberetning for 2017.
– Finn G. Engebretsen leste en fyldig årsberetning, denne ble godkjent med kommentarer: Spørsmål til hvorfor Kråkerøy Historielag var meldt ut av Østfold Historielag? Leder svarte med å gi en kort informasjon om at laget fikk for lite igjen av «kostnadene» ved å være tilsluttet Østfold HL, men opplyste at det kunne bli aktuelt å bli medlem igjen ved en senere anledning. Harald Thoresen, kommenterte at avtalen ang eierforholdet til Drengestua, ikke var nevnt i årsberetningen. Svar fra dirigent var at «en avtale om tilbakeføring til Hans Øiseth ikke var klar enda».

6. Regnskap for 2017.
– I kasserers fravær refererte Finn G. Engebretsen regnskapet for 2017, som ble godkjent etter at noen av postene i regnskapet ble kommentert og nærmere forklart. Revisorene fikk takk for et godt arbeide som var lagt ned for å få et presentabelt regnskap for 2017. Det er en god økonomi i Laget.

7. Forslag innkommet fra medlemmer.
– Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene til behandling i årsmøtet. Det var heller ikke forslag fra styret på endringer i kontingenten.

8. Valg.
– Valgkomiteen hadde arbeidet lenge med å få medlemmer til å stille som kandidater til tillitsverv i Laget, men hadde heller ikke i år klart å finne personer til alle styreverv.

Som leder ble Inger-Torill Solberg gjenvalgt.

Det var ikke fremmet forslag fra komiteen til nestleder.

Som ny sekretær var Grethe Nygren Rognes foreslått, og valgt for 2 år.

Kasserer Anne Lise Dahl, ikke på valg.

Styremedlem Svein Hansen, ikke på valg.

Styremedlem Tore W Kristoffersen, gjenvalgt for 1 år.

Som nytt styremedlem var Wenche Jensen foreslått, og valgt for 2 år.

Som nye varamedlemmer var Inger Brynildsen og Inger Sogn Olsen foreslått, og valgt.

Revisorene Lisbet Buskoven og Bjørg Reidun Nordal ble gjenvalgt.

Årsmøtet gjenvalgte til slutt Hans Molvig, og med Solveig Severinsen som ny i valgkomite.

Leder Inger-Torill Solberg takket de som gikk ut av styret, Finn G. Engebretsen og Knut Lileng og overleverte en liten gave som takk for arbeidet i styret for Kråkerøy Historielag.

Leder Inger-Torill avsluttet det ordinære årsmøte med å takke for tilliten. Lederen takket også de medlemmene som tok verv i Laget, og ønsket alle velkommen til neste de neste ordinære medlemsmøtene som blir på Smertu skole.

Årsmøtet ble formeldt avsluttet kl 2035.

Etter årsmøtet var det tid for en liten kaffekopp og kringle, samt loddsalg som innbrakte kr.2390,-.

Kråkerøy den 18.02.2018

Knut Lileng, Referent.

Signert:
Lisbeth Buskoven og Grethe M. Helgesen.

Dette innlegget ble publisert i Referater. Bokmerk permalenken.